> Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voor Levering aan consumenten binnen Nederland

 

I. Algemeen

 

 

1.1.

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: Artihove: Artihove Regina B.V. gevestigd te Bergschenhoek, Hoeksekade 162, 2661 JL in Nederland en/of (een van) haar dochtermaatschappijen: Telefoon: +31 (0)10 5296060 – bereikbaar elke werkdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur Fax: +31 (0)10 521 94 66 Webadres: www.artihove.nl | Email: sales@artihove.nl, BTW nr: NL96.18.193.B01 KvK te Rotterdam nr.: 24187559; Onderdeel van fiscale eenheid J.H. van Dijk Holding bv, BTW nr: NL8228.70.617.B.01 KvK Haaglanden nr.: 50071947 

 

Wederpartij: de Partij met wie Artihove een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers of abonnees) waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn; Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden met betrekking op de levering aan consumenten binnen Nederland.

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte, aanvraag, mededeling of aanbieding tussen Artihove en diens Wederpartij, behoudens voor zover hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

1.3.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Artihove, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van Artihove en haar directie.

1.5.

De toepasselijkheid van inkoop, leverings en/of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6.

Overeenkomsten met Artihove komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge, telefonische, bestelling of aanvragen bij Artihove en de aanvaarding door Artihove hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvraag de onderhavige algemene voorwaarden.Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Artihove voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.7.

De overeenkomst tussen Artihove en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.8.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze bepalingen en de algemene voorwaarden van Artihove.

1.9.

Indien Artihove niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Artihove Regina B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.10.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artihove en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

 

 

II. Leveringstermijnen

 

 

2.1.

De levertijd voor voorraadartikelen is 1-3 werkdagen. Bij bestellingen van meer dan 30 stuks is de levertijd in overleg.

2.2.

Artihove heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tevens heeft Artihove het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.

2.3.

Artihove is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerdegedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Artihove de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.4.

Levering vindt plaats zodra hetgeen besteld een magazijn van Artihove en/of haar leverancier verlaat ter verzending aan het door de Wederpartij opgegeven adres. Indien overeengekomen wordt over te gaan tot afhalen van de bestelling door de Wederpartij, geschiedt levering vanaf het bedrijfsadres van Artihove.Wederpartij is verplicht tot afname op het moment dat Artihove melding geeft van de ter beschikkingstelling van de bestelling. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering, is Artihove gerechtigd de zaken op te slaan op en/of buiten diens terrein voor rekening en risico van de Wederpartij na een afhaal termijn van 14 dagen.

2.5.

Indien Artihove gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Artihove ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

III. Betaling

 

 

3.1.

Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Artihove in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.2.

Artihove is gerechtigd van de Wederpartij te verlangen voldoende zekerheid te stellen ter dekking van de betalingsverplichting jegens Artihove. Opschorting van uitvoering van de overeenkomst door Artihove is mogelijk totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder of andere incassant.

3.3.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Artihove echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3.4.

De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste }plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.5.

De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met Artihove niet met enige vordering op Artihove verrekenen.

3.6.

Artihove behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

3.7.

Geleverde producten blijven eigendom van Artihove totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3.8.

Artihove verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

 

 

 

IV. Eigendom

 

 

4.1.

Zaken, die Artihove aan de wederpartij levert blijven eigendom van Artihove totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens Artihove heeft gedaan.

4.2.

Artihove heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door Artihove geleverde goederen zonodig na demontage terug te nemen.

 

 

 

V. Wijzigingen

 

 

5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de termijn en/of bedrag van de overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Artihove zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

5.2.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is Artihove gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Artihove bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Artihove op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

5.3.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Artihove een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.4.

Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Artihove gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Artihove daardoor direct of indirect ontstaan.

5.5.

Indien Artihove bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Artihove onder de als volgt omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Artihove toekomende bevoegdheid of een op Artihove rustende verplichting ingevolge de wet;

In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Artihove dan alsnog bereid is om hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Indien er sprake is van prijsverhogingen bij toeleveranciers van Artihove welke door die toeleveranciers aanArtihove worden doorberekend.

 

 

 

VI. Offertes en aanbiedingen

 

 

6.1.

Alle offertes en aanbiedingen van Artihove zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met betrekking tot een aanbieding.

6.2.

Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6.3.

Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Artihove, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Artihove gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.

6.4.

Artihove kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.5.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW (met uitzondering van zakelijke offertes) en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen handling, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.6.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Artihove daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Artihove anders aangeeft.

6.7.

Artihove hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch te vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan Wederpartijen.

6.8.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Artihove niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.9.

Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 2300,00 of meer, verlangt Artihove aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.

6.10.

Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 250,00 heeft Artihove het recht op aflevering onder rembours.

 

 

 

VII. Prijzen en Kosten webshop

 

 

7.1.

De prijzen in de webshop staan vermeld inclusief 21% btw. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten.

7.2.

De Wederpartij heeft de keuze over te gaan tot afhalen of verzending van hetgeen besteld. De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, worden direct vermeld. Verzendkosten worden automatisch aangepast naar rato van het gewicht van hetgeen de Wederpartij wenst te bestellen. Prijzen kunnen verschillen tussen de winkel, catalogi en online. Druk en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

 

 

VIII. Intellectuele eigendomsrechten

 

 

8.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Artihove verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen berusten bij Artihove of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten en merkenrechten. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Artihove of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Artihove verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden.

8.2.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit materiaal van Artihove te verwijderen of te wijzigen.

8.3.

Nabootsing van door Artihove verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en/of ontwerpen is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen (doen) nabootsen.

8.4.

Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van Artikel 7, verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt de wederpartij zich het dit Artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Artihove gebonden zijn.

8.5.

Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Artihove een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5000,00 per geval.

 

 

 

IX. Tekeningen, monsters en dergelijke

 

 

9.1.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door Artihove zijn verstrekt, blijven eigendom van Artihove en zijn voor Artihove niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van Artihove zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

X. Garantie en samenstelling

 

 

10.1.

De door Artihove te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Artihove kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2.

De in paragraaf 10.1 genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Artihove verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.3.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Artihove, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Artihove geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden; bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen et cetera.

10.4.

De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en het geen geleverd aan de geldende normen voldoet. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Artihove te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Artihove te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Artihove in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Artihove in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. De termijnen gelden op straffe van verval van recht.

10.5.

Indien de Wederpartij (tijdig) reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.6.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Artihove de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Artihove, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Artihove te retourneren en de eigendom daarover aan Artihove te verschaffen, tenzij Artihove anders aangeeft.

10.8.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Artihove daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

10.9.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10.10.

Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door Artihove zijn verstrekt, berusten op door Artihove van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. Artihove aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Artihove zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.

10.11.

De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.

10.12.

Artihove behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

 

 

 

XI. Herroepingsrecht

 

 

11.1.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11.2.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

11.3.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

 

 

 

XII. Brochures, Catalogi en dergelijke

 

 

12.1.

Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde inrichtingsmaterialen.

12.2.

Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure of catalogus.

12.3.

Zilveren, verzilverde en plate artikelen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen ten opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde artikelen. Reiniging van zilveren, verzilverde of plate artikelen komt niet voor rekening van Artihove. Artihove heeft het recht die artikelen af te (doen) lakken.

 

 

 

XIII. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 

13.1.

Artihove is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

Na het sluiten van de overeenkomst Artihove ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Artihove kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Artihove kan worden gevergd.

13.2.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Artihove gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

13.3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Artihove op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Artihove de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4.

Indien Artihove op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.Wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

13.5.

Wanneer Artihove gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht aan Artihove op vergoeding van alle schade.

13.6.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Artihove, zal Artihove in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Artihove is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Artihove zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Artihove genoemde termijn te voldoen, tenzij Artihove anders aangeeft.

13.7.

Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

13.8.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Artihove vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Artihove op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

XIV. Aansprakelijkheid

 

 

14.1.

Indien Artihove aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2.

Artihove is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Artihove is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3.

Artihove is uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Artihove aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Artihove toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4.

Artihove is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, schade aan evenementen en/of openingen en/of uitreikingen en dergelijke, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Artihove aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

14.5.

Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij Artihove geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Artihove.

14.6.

Indien Artihove aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Artihove beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.7.

De aansprakelijkheid van Artihove is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.8.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Artihove of zijn leidinggevende ondergeschikten.

14.9.

Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Artihove geen enkele aansprakelijkheid.

14.10.

In geval de Wederpartij bestaat uit meer dan één (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens Artihove gebonden.

 

 

 

XV. Risico-overgang en Vervoer

 

 

15.1.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

15.2.

Indien de levering geschiedt op een adres van Artihove, is het vervoer van het geleverde voor rekening en risico van de Wederpartij.

15.3.

Het vervoer van goederen die Artihove heeft verkocht onder rembours of franco huis worden vervoerd voor rekening en risico van Artihove.

 

 

 

XVI. Vrijwaring

 

 

16.1.

De wederpartij vrijwaart Artihove voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Artihove direct of indirect.

16.2.

In geval Artihove diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt mutaties mutantdis hetzelfde.

 

 

 

XVII. Overmacht

 

 

17.1.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is bepaald, elke van de wil van Artihove onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet-voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf van Artihove of van derden, werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van Artihove of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen daaronder begrepen. Artihove heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Artihove zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.2.

Artihove kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

17.3.

Voor zover Artihove ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Artihove gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

XVIII. Verjaring

 

 

 

Alle rechtsvorderingen jegens Artihove, schadevergoedingsaanspraken daarbij inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

 

 

 

XIX. Geschillenbeslechting

19.2.

Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter.

19.3.

Partijen zullen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, andere middelen om tot overeenstemming te komen uitputten en zich inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

XX. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 

 

20.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12 maart 2013.

20.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Artihove.
20.3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.