Array ( [language] => nederlands [previous] => av_zakelijk [sitename] => artihove.nl [prefix] => arti )
betaal icoontjes
Gratis verzending
vanaf 50 Euro
betaal icoontjes
Personaliseer creatieve
relatiegeschenken
betaal icoontjes
Doordeweeks voor 13.00
Uur besteld morgen in huis
> Artihove voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden

Voor levering aan niet-consumenten binnen Nederland

 

I. Algemeen

 

 

 

 

1.1.

In deze voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Artihove: Artihove Regina B.V. gevestigd te Bergschenhoek, Hoeksekade 162,
2661 JL in Nederland en/of (een van) haar dochtermaatschappijen:
Telefoon: +31 (0)10 5296060 – bereikbaar elke werkdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur
Fax: +31 (0)10 521 94 66 | Webadres: www.artihove.nl | Email: sales@artihove.nl
BTW nr: NL96.18.193.B01, KvK te Rotterdam nr.: 24187559;
Onderdeel van fiscale eenheid J.H. van Dijk Holding bv, BTW nr: NL8228.70.617.B.01
KvK Haaglanden nr.: 50071947 


Wederpartij: de Partij met wie Artihove een overeenkomst sluit, waaronder, maar niet uitsluitend,
afnemers en opdrachtgevers, welke niet zijn consument, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn;
Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden met betrekking op de levering aan
niet-consumenten binnen Nederland.

 

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte,
aanvraag, mededeling of aanbieding tussen Artihove en diens Wederpartij, behoudens
voor zover hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 

1.3.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Artihove, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1.4.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van
Artihove en haar directie.

 

1.5.

De toepasselijkheid van inkoop-, levering- en/of andere voorwaarden van de Wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.6.

Overeenkomsten met Artihove komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke
of mondelinge, telefonische, bestelling of aanvraag bij Artihove en de aanvaarding
door Artihove hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling
of aanvraag de onderhavige algemene voorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als
aanvaard door Artihove voor zover zij niet binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling of
aanvraag aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

 

1.7
 

Als datum van totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending
van de bevestiging door Artihove. Een door Artihove verzonden vrachtbrief of factuur wordt
tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op
de factuur vermelde zaken omvat.

 

1.8
 

De overeenkomst tussen Artihove en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.

 

1.9.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden of er zich een situatie voordoet welke niet in de onderhavige voorwaarden
is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden
van Artihove.

 

1.10.

Indien Artihove niet te allen tijde strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Artihove in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

1.11.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artihove en de Wederpartij zullen dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht zal worden genomen.

 

 

 

 

 

II. Leveringstermijnen

 

 

 

 

2.1.
 

Bij een gravering en/of bestelling tot 30 artikelen is de levertijd 5 tot 7 werkdagen, indien
de artikelen op voorraad zijn. Bij graveringen en/of bestellingen van meer dan 30 stuks is de
levertijd in overleg.

 

2.2.

Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de Wederpartij Artihove derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artihove
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst.

 

2.3.

Artihove heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Tevens heeft Artihove het recht om te leveren uit voorraad van derden, mits er niet uitdrukkelijk
is overeengekomen dat de levering uit eigen voorraad zal geschieden.

 

2.4.

Artihove is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan Artihove de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

2.5.

Levering vindt plaats zodra hetgeen besteld een magazijn van Artihove en/of haar leverancier
verlaat ter verzending aan het door de Wederpartij opgegeven adres. Indien overeengekomen
wordt over te gaan tot afhalen van de bestelling door de Wederpartij, geschiedt levering vanaf het
bedrijfsadres van Artihove. Wederpartij is verplicht tot afname op het moment dat Artihove melding
geeft van de ter beschikkingstelling van de bestelling. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de levering,
is Artihove gerechtigd de zaken op te slaan op en/of buiten diens terrein voor rekening en risico
van de Wederpartij na een afhaal termijn van 14 dagen.

 

2.6.

Indien Artihove gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan
Artihove ter beschikking heeft gesteld.

 

 

 

 

 

III. Betaling

 

 

 

 

3.1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Artihove aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Artihove aangegeven.
Periodieke facturering door Artihove is toegestaan. Deze termijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

 

3.2.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij
van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan vanaf de vervaldag een vertragingsrente
verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over het opstaande (gedeelte van het)
factuurbedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

3.3.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Artihove echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij
is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

3.4.

De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

3.5.

Betaling van een eventuele meerprijs op grond van Artikel V van deze algemene voorwaarden
geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk met dezer laatste termijn.

 

3.6.

Artihove kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Artihove kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.

 

3.7.

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Artihove verschuldigde.

 

3.8.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Wederpartij, welke geen beroep toekomt op de Artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW,
is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

3.9.

Artihove verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

 

3.10.

Artihove behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling
te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst kan worden
opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Dit geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek
naar solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een
negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij het BKR en/of een negatief
advies van een deurwaarder of andere incassant.

 

 

 

 

 


IV. Eigendomsvoorbehoud

 

 

 

 

4.1.

Alle door Artihove in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Artihove totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Artihove gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.

 

4.2.

Door Artihove geleverde zaken, die ingevolge paragraaf 4.1. onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.

 

4.3.

De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Artihove veilig te stellen. De Wederpartij verplicht zich daarnaast om de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Artihove ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Artihove
gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Artihove bij
voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig is of wenselijk
(blijkt) te zijn.

 

4.4.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Artihove daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

4.5.

Voor het geval Artihove zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Artihove, en door
Artihove aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Artihove
zich bevinden en die zaken, zonodig na demontage op kosten van de Wederpartij, terug te nemen.

 

 

 

 

 


V. Wijzigingen

 

 

 

 

5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang
of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij,
wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is.
De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de termijn en/of bedrag van de
overeenkomst zoals bedoeld in deze paragraaf. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Artihove zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 

5.2.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, dan is Artihove gerechtigd om daaraan
eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Artihove bevoegde
persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Artihove op en is voor de Wederpartij geen grond
om de overeenkomst op te zeggen.

 

5.3.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Artihove een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld
voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

5.4.

Indien Artihove met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Artihove niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is
om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

5.5.

Onder prijsverhogende factoren waarvan Artihove gerechtigd is die door te berekenen aan de
Wederpartij vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Artihove welke door die
toeleveranciers aan Artihove worden doorberekend.

 

5.6.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
dan is het uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5, afdeling 3 van Boek 6 BW,
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Artihove dan
alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen uit te
voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Artihove rustende
verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden
na de koop zal plaatsvinden.

 

 

 

 

 

VI. Offertes en aanbiedingen

 

 

 

 

6.1.

Alle offertes en aanbiedingen van Artihove zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Het is mogelijk dat in een offerte een termijn wordt gesteld met
betrekking tot een aanbieding.

 

6.2.

Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

6.3.

Gegevens voorkomend in drukwerk, verstrekt van de zijde van Artihove, zijn aan wijzigingen
onderhevig, zonder dat Artihove gehouden zal zijn hiervan telkens bericht te geven.

 

6.4.

Artihove kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan of zou moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

6.5.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief 21 procent BTW en andere heffingen
van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen handling-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

6.6.

Artihove hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten komen automatisch
te vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan Wederpartijen.

 

6.7.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is Artihove daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Artihove anders aangeeft.

 

6.8.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Artihove niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.

 

6.9.

Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen van € 2300,00 of meer, verlangt Artihove
aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.

 

6.10

Bij offertes, zichtzendingen, monsters of bestellingen beneden de € 250,00 heeft Artihove het
recht op aflevering onder rembours.

 

 

 

 

 

VII. Prijzen en Kosten webshop

 

 

 

 

7.1

De prijzen in de webshop staan vermeld inclusief 21% btw. De prijzen die in de webshop worden
genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten.

 

7.2.

De Wederpartij heeft de keuze over te gaan tot afhalen of verzending van hetgeen besteld.
De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, worden direct vermeld.
Verzendkosten worden automatisch aangepast naar rato van het gewicht van hetgeen de Wederpartij
wenst te bestellen. Prijzen kunnen verschillen tussen de winkel, catalogi en online. Druk en zetfouten
en prijswijzigingen voorbehouden.

 

 

 

 

 

VIII. Intellectuele eigendomsrechten

 

 

 

 

8.1.

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Artihove verstrekte,
verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen berusten bij Artihove of haar licentiegevers.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten en merkenrechten.
Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Artihove of bij wet toegestaan, mag niets uit
de door Artihove verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen op enigerlei wijze
worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

 

8.2.

Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnaam of andere rechten van intellectueel eigendom uit materiaal van Artihove te
verwijderen of te wijzigen.

 

8.3.

Nabootsing van door Artihove verstrekte, verkochte en/of geleverde artikelen en ontwerpen
is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie
redelijkerwijs kan worden vermoed,dat deze het betreffende artikel en/of ontwerp zullen
(doen) nabootsen.

 

8.4.

Bij overtreding van de verboden uit de bovengenoemde paragrafen van Artikel 7, verbeurt de
wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een
minimum van € 500,00 per geval of per geproduceerd artikel. Tevens verbindt de wederpartij zich
het in dit Artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers
in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter
zake jegens Artihove gebonden zijn.

 

8.5.

Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk
de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Artihove een direct opeisbare en niet voor matiging
vatbare boete verbeuren van € 5000,00 per geval.

 

 

 

 

 

IX. Tekeningen, monsters en dergelijke

 

 

 

 

9.1.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste
afgietsels en dergelijke die door Artihove zijn verstrekt, blijven eigendom van Artihove en zijn
voor Artihove niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

9.2.

Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste
afgietsels en dergelijke die door de wederpartij van Artihove zijn verstrekt, blijven eigendom
van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

 

 

 

 

X. Garantie en samenstelling

 

 

 

 

11.5.

Eventuele verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de Wederpartij.

 

 

 

 

 

XII. Brochures, Catalogi en dergelijke

 

 

 

 

12.1.

Producten worden geleverd zonder de in brochures, catalogi en dergelijke afgebeelde
inrichtingsmaterialen.

 

12.2.

Als gevolg van onder andere beperkingen in de lithografie en offset technieken is het mogelijk
dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure
of catalogus.

 

12.3.

Zilveren, verzilverde en plate artikelen kunnen na verloop van tijd van kleur veranderen ten
opzichte van onder andere afbeeldingen van diezelfde artikelen. Reiniging van zilveren,
verzilverde of plate artikelen komt niet voor rekening van Artihove. Artihove heeft het recht
die artikelen af te (doen) lakken.

 
 

 

 
 

XIII. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 
 

 

 

13.1.

Artihove is bevoegd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan,
zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding,
hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten indien:

 

De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

Na het sluiten van de overeenkomst Artihove ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 

De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;

 

Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Artihove kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 

13.2.

Artihove is voorts bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Artihove kan worden gevergd.

 

13.3.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Artihove gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

13.4.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Artihove op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Artihove de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

13.5.

Indien Artihove op de in dit Artikel genoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat,
is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. Wederpartij is, uit hoofde van wanprestatie,
wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 

13.6.

Wanneer Artihove gebruik maakt van het in de vorige paragrafen beschreven recht tot
(gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om
nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, onvermeerderd het recht
aan Artihove op vergoeding van alle schade.

 

13.7.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Artihove, zal Artihove in overleg met
de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan
Artihove is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening
gebracht. Artihove zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de
omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door
Artihove genoemde termijn te voldoen, tenzij Artihove anders aangeeft.

 

13.8.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven -
ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Artihove
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Artihove op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

13.9.

Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer-
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

 

XIV. Aansprakelijkheid

 

 

 

 

14.1.

Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Artihove gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade,
daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Artihove daardoor direct of indirect ontstaan.

 

14.2.

Indien Artihove aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.

 

14.3.

Artihove is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Artihove is
uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

14.4.

Artihove is uitsluitend aansprakelijk voor directe, onmiddellijke en dadelijke, schade. Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de
zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Artihove aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Artihove
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

14.5.

Artihove is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen; gevolgschade,
bedrijfsschade, schade aan evenementen en/of openingen en/of uitreikingen en dergelijke,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Artihove
aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame
personen of andere aanwezigen.

 

14.6.

Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij Artihove geleverde zaken worden gebruikt
of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet
nakoming of gebrekkige nakoming door Artihove.

 

14.7.

Indien Artihove aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Artihove beperkt tot maximaal tweemaal het de factuurwaarde van de order, althans
tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Tevens is de
aansprakelijkheid van Artihove iin ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

14.8.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Artihove en/of diens personeel.

 

14.9.

Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Artihove geen enkele aansprakelijkheid.

 

14.10.

In geval de Wederpartij bestaat uit meer dan één (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen
hoofdelijk jegens Artihove gebonden.

 

 

 

 

 


XV. Risico-overgang en vervoer

 

 

 

 

15.1.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over
op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

15.2.

Indien de levering geschiedt op een adres van Artihove, is het vervoer van het geleverde
voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

15.3.

Het vervoer van goederen die Artihove heeft verkocht onder rembours of franco huis worden
vervoerd voor rekening en risico van Artihove.

 

 

 

 

 

XVI. Vrijwaring

 

 

 

 

16.1.

De Wederpartij vrijwaart Artihove voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Artihove toerekenbaar is.

 

16.2.

Indien Artihove uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Artihove zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Artihove, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Artihove en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de Wederpartij.

 

 

 

 

 

XVII. Overmacht

 

 

 

 

17.1.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen reeds in wetgeving en jurisprudentie is
bepaald, elke van de wil van Artihove onafhankelijke omstandigheid, voorzien en niet-voorzien,
ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid
en billijkheid door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd. Werkstakingen in het bedrijf
van Artihove of van derden, werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van Artihove
of in dat van een van haar leveranciers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen en
onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen
daaronder begrepen. Artihove heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Artihove
zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

17.2.

Artihove kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst,
zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige rechtelijke
tussenkomst vereist zal zijn, opschorten of (gedeeltelijk) ontbonden verklaren. Indien deze
periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.

 

17.3.

Voor zover Artihove ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Artihove gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komengedeelte separaat
te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

 

 

 

XVIII. Verjaring

 
 

 

 

18.1.

Alle rechtsvorderingen jegens Artihove, schadevergoedings-aanspraken daarbij inbegrepen,
verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak
is ontstaan.

 
 

 

 
 

XIX. Geschillenbeslechting

 
 

 

 

19.1.

Op alle door Artihove gesloten overeenkomsten, alsmede de daar eventueel mee
samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

19.2.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst en tussen partijen
ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de
bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Artihove er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot
een andere bevoegde rechter.

 

19.3.

Partijen zullen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de beschikbare middelen uitputten
om in onderling overleg tot overeenstemming te komen en zich hier daadwerkelijk voor inspannen.

 

 

 

 

 

XX. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 

 

 

 

20.1.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 12 maart 2013.

 

20.2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Artihove.

 

20.3.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.